การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2008

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,2 มิ.ย. 2008 - 31 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงขอ,6 ส.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สถานการณ์และอนาคตผักอินทรีย์ในประเทศไทย แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 พ.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นิทรรศการงานวิจัย "นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551" ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 เม.ย. 2008 - 4 พ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เหตุแห่งหนี้สินและแนวทางแก้ไข: กรณ๊ศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรไทยในภาคกลาง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2008 - 31 ต.ค. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122010 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>