การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี ปี 2023

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>
Year Academic 1
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01999111 ชื่อวิชา Knowledge of the Land,1 มิ.ย. 2023 - 31 ต.ค. 2023