การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ปี 2015

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417322 ชื่อวิชา Introductory Linear Algebra,26 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางนัยทั่วไปของตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุงภายใต้มัชฌิมเรขาคณิต แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปีงบประมาณ 2559 ,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นและการประยุกต์กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016