การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ปี 2013

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 2
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บางรูปแบบเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน: ทฤษฎีและการประยุกต์ แหล่งทุน :เงินรายได้ของหน่วยงาน - สายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,1 พ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บางรูปแบบเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน: ทฤษฎีและการประยุกต์ แหล่งทุน :เงินรายได้ของหน่วยงาน - สายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,1 พ.ย. 2013 - 1 ก.ย. 2014