การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2022

100

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

7

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02727111 ชื่อวิชา Overview of Innovative Botany,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736511 ชื่อวิชา Integrated Knowledge of Plant Science,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736511 ชื่อวิชา Integrated Knowledge of Plant Science,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736511 ชื่อวิชา Integrated Knowledge of Plant Science,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736591 ชื่อวิชา Research Methods in Plant Science,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736591 ชื่อวิชา Research Methods in Plant Science,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02727111 ชื่อวิชา Overview of Innovative Botany,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02727111 ชื่อวิชา Overview of Innovative Botany,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736541 ชื่อวิชา Molecular Biology,1 ก.พ. 2022 - 31 พ.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736591 ชื่อวิชา Research Methods in Plant Science,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736511 ชื่อวิชา Integrated Knowledge of Plant Science,1 ก.ค. 2022 - 31 ต.ค. 2022

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>