การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2022

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605599 ชื่อวิชา Thesis,21 ก.พ. 2022 - 22 เม.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605599 ชื่อวิชา Thesis,14 ก.พ. 2022 - 22 เม.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605554 ชื่อวิชา Chemical and Biological Remediation Technology for Ani,28 มี.ค. 2022 - 28 มี.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.พ. 2022 - 22 เม.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605597 ชื่อวิชา Seminar,18 มี.ค. 2022 - 18 มี.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605599 ชื่อวิชา Thesis,28 พ.ย. 2022 - 28 ก.พ. 2023

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202012 >>