การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2016

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

7

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255582 ชื่อวิชา Sustainable Utilization of Marine Resources,18 เม.ย. 2016 - 22 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255582 ชื่อวิชา Sustainable Utilization of Marine Resources,25 เม.ย. 2016 - 29 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255582 ชื่อวิชา Sustainable Utilization of Marine Resources,25 เม.ย. 2016 - 29 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255582 ชื่อวิชา Sustainable Utilization of Marine Resources,18 เม.ย. 2016 - 22 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเรือมัตโพน จ.ชลบุรี แหล่งทุน :กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,17 มี.ค. 2016 - 10 ม.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งหาดเจ้าสำราญ แหล่งทุน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,1 ม.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255446 ชื่อวิชา Monitoring Strategies of Marine Bio.Resources,21 มี.ค. 2016 - 25 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01651582 ชื่อวิชา Restoration of Fresh Waters,1 ธ.ค. 2016 - 1 ธ.ค. 2016

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152014 >>