การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2011

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425513 ชื่อวิชา Agriculture for Environment,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425513 ชื่อวิชา Agriculture for Environment,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425421 ชื่อวิชา Field Study for Environmental Science,4 พ.ย. 2011 - 11 พ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425513 ชื่อวิชา Agriculture for Environment,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนในพื้นที่ปลูกพืชไร่ แหล่งทุน :สกว,30 ก.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425513 ชื่อวิชา Agriculture for Environment,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425513 ชื่อวิชา Agriculture for Environment,5 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425513 ชื่อวิชา Agriculture for Environment,5 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปริมาณและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นสกุล Hypostomus ในแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรีและผลกระทบทาง แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์,1 มิ.ย. 2011 - 31 ต.ค. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152014 >>