การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 15
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421421 ชื่อวิชา Isotope Tracer Techniques in Biology,6 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425511 ชื่อวิชา Environment Science & Technology,6 ก.ค. 2009 - 20 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425511 ชื่อวิชา Environment Science & Technology,6 ก.ค. 2009 - 20 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 210500 ชื่อวิชา Water & Wastewater Treatment Processes,3 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425496 ชื่อวิชา Selected Topics in Environmental Science,8 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425599 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425496 ชื่อวิชา Selected Topics in Environmental Science,8 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425326 ชื่อวิชา Environmental Pollulant Analysis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝฝฝ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝฝฝ,1 ก.ย. 2009 - 1 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝฝฝ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝฝฝ,10 ก.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มมูลค่าของเถ้าลอยชีวมวลเพื่อผลิตคาร์บอนกัมมันต์และการใช้บำบัดน้ำเสียสีย้อม แหล่งทุน :สวพ. มก.,16 มี.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi. Tech. & Management,24 ส.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาไบรโอโซนน้ำจืดและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒ แหล่งทุน :สวพ.,1 มิ.ย. 2009 - 28 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425498 ชื่อวิชา Special Problems,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่า ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเรื่อง “การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรม” Global Warming Forum ครั้งที่ 6: Road to Copenhagen ,27 พ.ย. 2009 - 27 พ.ย. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152014 >>