การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425573 ชื่อวิชา Environmental Remediation Technology,26 พ.ย. 2008 - 27 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425573 ชื่อวิชา Environmental Remediation Technology,26 พ.ย. 2008 - 27 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการบำบัดขั้นต้น แหล่งทุน :สกว - คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงขอ,6 ส.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425599 ชื่อวิชา Thesis,29 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425599 ชื่อวิชา Thesis,29 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425573 ชื่อวิชา Environmental Remediation Technology,15 ธ.ค. 2008 - 26 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425321 ชื่อวิชา Soil Pollutants,3 พ.ย. 2008 - 3 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425421 ชื่อวิชา Field Study for Environmental Science,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425321 ชื่อวิชา Soil Pollutants,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425573 ชื่อวิชา Environmental Remediation Technology,15 ธ.ค. 2008 - 19 ธ.ค. 2008

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152014 >>