การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2007

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425421 ชื่อวิชา Field Study for Environmental Science,6 พ.ย. 2007 - 6 พ.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425421 ชื่อวิชา Field Study for Environmental Science,7 พ.ย. 2007 - 7 พ.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2007 - 30 พ.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425573 ชื่อวิชา Environmental Remediation Technology,11 ก.ค. 2007 - 18 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi. Tech. & Management,12 ธ.ค. 2007 - 13 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425573 ชื่อวิชา Environmental Remediation Technology,1 มิ.ย. 2007 - 31 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาปุ๋ยละลายช้าจากเถ้าลอยที่กระตุ้นด้วยวิธีเคมี แหล่งทุน :สกว IRPUS,31 ก.ค. 2007 - 31 มี.ค. 2008

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152014 >>