การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2004

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมิน แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,5 ม.ค. 2004 - 30 มิ.ย. 2005
2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สกว. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี,5 เม.ย. 2004 - 7 เม.ย. 2004
2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท นันยางการทอ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสีย้อม,25 ส.ค. 2004 - 26 ส.ค. 2004

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152014 >>