การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2020

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกนิสิตหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง “การเขียนยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร)” นิสิต มก ระดับ ป.โท น.ส .ดวงดาว แซ่ฉั่ว รหัสนิสิต 6014401148,1 มี.ค. 2020 - 31 พ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251543 ชื่อวิชา Bioinformatics in Aquaculture,5 พ.ย. 2020 - 26 พ.ย. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,28 ต.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251543 ชื่อวิชา Bioinformatics in Aquaculture,5 พ.ย. 2020 - 26 พ.ย. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,28 ต.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2020

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201020092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด