การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 2018

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460231 ชื่อวิชา Rural Sociology,1 ส.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620122010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172012 >>