การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520142009 >>
Year Public 5
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :9 หมู้บ้าน ของ อำเภอหนองปรือ, 4 หมู่บ้าน อำเภอเหล่าขวัญ, 6 หมู่บ้าน อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุ การใช้ประโยชน์ :สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อนทำเป็นประปาหมู่บ้าน,15 ม.ค. 2015 - 22 ก.ย. 2016
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :สำรวจและเจาะน้ำบาดาลมาใช้ทั้งดานการเกษตรและอุตสาหกรรม,2 เม.ย. 2015 - 9 ก.ย. 2016
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชน ใน อำเภอ หนองปรือ เลาขวัญ ห้วยกระเจา และ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี การใช้ประโยชน์ :สำรวจและเจาะน้ำบาดาลช่วยชุมชน,10 เม.ย. 2015 - 8 ก.ย. 2016
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชน มากกว่า 30 แห่ง ใน 4 อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และวัดอีกหลายแห่ง การใช้ประโยชน์ :จนช่วยลดสภาวะวิกฤตภัยแล้ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้,1 พ.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2017
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :5 ชุมชน ในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :สำรวจและเจาะน้ำบาดาลให้กับชุมชน,1 ก.ย. 2015 - 19 พ.ย. 2015