การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2014

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520142009 >>
Year Public 3
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต ทุ่งกระบ่ำ การใช้ประโยชน์ :หาแหล่งน้ำใต้ดินให้กับชุมชน,1 เม.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต. หนองปรือ การใช้ประโยชน์ :สำรวจแหล่งน้ำใต้ดินให้กับชุมชน จำนวน 9 หมู่บ้าน,3 ก.พ. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านหน้าถ้ำ อำเภอกาญจนดิษต์ จังหวัดสุราษฎรธานี การใช้ประโยชน์ :ช่วยปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ที่เสี่ยงในการพังถล่ม ,5 มี.ค. 2014 - 17 ก.ย. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>