การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2011

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411484 ชื่อวิชา Environmental Pollution & Control,22 ม.ค. 2011 - 4 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01404484 ชื่อวิชา Environmental Toxicology,13 ม.ค. 2011 - 3 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411382 ชื่อวิชา Dynamic Biosphere,24 ม.ค. 2011 - 11 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411484 ชื่อวิชา Environmental Pollution & Control,14 ม.ค. 2011 - 18 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411382 ชื่อวิชา Dynamic Biosphere,24 ม.ค. 2011 - 11 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,2 มิ.ย. 2011 - 21 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420411 ชื่อวิชา Computational Physics,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,18 ส.ค. 2011 - 27 ก.ย. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520142009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>