การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411484 ชื่อวิชา Environmental Pollution & Control,9 ธ.ค. 2010 - 22 ม.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420411 ชื่อวิชา Computational Physics,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,13 ก.ค. 2010 - 13 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,19 ส.ค. 2010 - 19 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411498 ชื่อวิชา Special Problems,11 พ.ค. 2010 - 11 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01404484 ชื่อวิชา Environmental Toxicology,18 พ.ย. 2010 - 3 ม.ค. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520142009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>