การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2020

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402411 ชื่อวิชา ฺฺBiochemistry III,1 ก.ย. 2020 - 30 ก.ย. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,1 ก.ค. 2020 - 31 ก.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,1 ธ.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251543 ชื่อวิชา Bioinformatics in Aquaculture,5 พ.ย. 2020 - 26 พ.ย. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,28 ต.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402411 ชื่อวิชา ฺฺBiochemistry III,1 ส.ค. 2020 - 31 ส.ค. 2020

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172015 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172010 >>