การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาการจัดการประมง ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาการจัดการประมง

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253372 ชื่อวิชา Information Technology in Fisheries,18 เม.ย. 2016 - 2 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Fishery Management,18 ม.ค. 2016 - 29 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253421 ชื่อวิชา Inland Water & Fishery Resources Management,18 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253411 ชื่อวิชา Fishery Management,7 มี.ค. 2016 - 23 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Fishery Management,18 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253411 ชื่อวิชา Fishery Management,15 ก.พ. 2016 - 27 ก.พ. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520092008 >>