การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,8 มิ.ย. 2016 - 7 มิ.ย. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง ,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010200920082005 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>