Patent

Article
อนุพันธ์และองค์ประกอบสารควิโนลินและแนพธีริดีน
Proprietor
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
License ID
US 10,889,566 U2
Class
นานาชาติ
Grant Date
12 มกราคม 2021
Related Link
-