Copyrights

Article
พระสัทธรรมปุณฑรีกสูตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรต
Proprietor
ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสนาไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี
License ID
ISBN 978-616-93737-0-4
Class
ชาติ
Grant Date
1 เมษายน 2021
Related Link
-