Copyrights

Article
โปรแกรมสำหรับวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังในบ่อดิน
Proprietor
Kasetsart University
License ID
342463
Class
ชาติ
Grant Date
16 มิถุนายน 2016
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูงสำหรับปลานิล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 251524 ชื่อวิชา Aquaculture Project Planning,17 เม.ย. 2018 - 17 เม.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำสู่ระบบไทยแลนด์ 4.0,6 ก.ย. 2017 - 6 ก.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูงสำหรับปลานิล แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 พ.ย. 2016 - 30 พ.ย. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :นำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์,29 ส.ค. 2016 - 29 ส.ค. 2016
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :บรรยายการเลี้ยงปลานิล 4.0,5 ก.ค. 2017 - 5 ก.ค. 2017
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :กลุ่มเกษตรประชารัฐแปลงใหญ่,5 ก.ค. 2017 - 5 ก.ค. 2017