Copyrights

Article
สื่อสารสนเทศระบบเสียงภาษาไทย
Proprietor
Kasetsart University
License ID
272935
Class
ชาติ
Grant Date
13 มีนาคม 2012
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372213 ชื่อวิชา Articulatory Phonetics,1 ม.ค. 2013 - 22 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (ระหว่างดำเนินการ) แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย: กองทุนการกุศล กว. 2555-2556,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Google Analytics การใช้ประโยชน์ :available for public use at http://pirun.ku.ac.th/~fhumalt/TSS/Home.html,1 ม.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013