Petty Patent

Article
กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกด้วยระบบเซลล์ตรึง
Proprietor
Kasetsart University
License ID
-
Class
ชาติ
Grant Date
10 กุมภาพันธ์ 2012
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,5 ก.ย. 2012 - 6 ก.ย. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012