Petty Patent

Article
กรรมวิธีการผลิตน้ำอ้อยเข้มข้นแช่แข็ง
Proprietor
Kasetsart University
License ID
7561
Class
ชาติ
Grant Date
25 ตุลาคม 2012
Related Link
-

Author

Output From Project

วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำตาลที เอ็น การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยี,3 มิ.ย. 2013 - 3 มิ.ย. 2013