สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Academic Faculty Empties categories Noticing Productive Knowledge Receptive Knowledge Thai University Students Empties categoriesacademic majorAcronymsAdvertising billboardAffixesApplied LinguisticsASCCattitudesAutonomous learningBasesBinomailsclausecollocationCollocational competenceCollocationscompetenceComplex sentenceCompound NounsCompound SentenceComputer assisted language learning (CALL)Computer Assisted Language Learning-CALLconjunctive participleCorpus LinguisticCorpus linguistics, LexicologyDDL. English as a Foreign LanguagedifficultyDirection signeading ComprehensionEFL studentsEFL writingELFEng|ishTensesEnglish for professional communication skillsEnglish TensesEpigram billboardinterlingualLexical Approachlexical competenceMaterial DevelopmentMotivationNeeds AnalysisNoun Phrasepast tense markerperceptionsPersuasion billboardPROReading ComprehensionThai EFL StudentsThai government officersthai inferencethe first languageVocabulary Acquisitionการเขียนภาษาอังกฤษการเปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษกาลความต้องการคำเชื่อมอนุพากย์ที่มาจากคำกริยาคำละผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยผู้สอนภาษาอังกฤษพจนานุกรมออนไลน์ เว็บไซต์พจนานุกรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาษาภาษาจีนภาษาที่หนึ่งภาษาไทยภาษาเป้าหมายภาษาระหว่างกลางภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ (Instruction)ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ Corpusมัธยมศึกาาตอนปลายระดับปริญญาตรีวากยสัมพันธ์วิธีการด้านคลังคำวิธีสอนภาษาแบบเน้นศัพท์เวียดนามสรรพนามสอนซ่อมเสริมสำนวนสำนวนภาษาอังกฤษสุญญรูปเสริมความเข้าใจหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรภาษาอังกฤษอคมพิวเตอร์อนุพากย์อรรถศาสตร์อาชีวศึกษา

Executives


Persons (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)