สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Advertising billboardattitudesclauseCollocationconjunctive participleCorpus LinguisticCorpus linguistics, LexicologyDirection signELFEnglish for professional communication skillsEnglish TensesEnglish WritingEpigram billboardinterlingualLexical ApproachLexical CompetenceMaterial DevelopmentNeeds Analysispast tense markerPersuasion billboardPROReading ComprehensionThai EFL studentsThai government officersthai inferenceThai Languagethe first languagevocabulary acquisitionการเปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษกาลข้อบกพร่องคลังข้อมูลคำศัพท์คลังข้อมูลคำศัพท์ การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศความกังวลในการเขียนความเข้าใจความคาดหวังความต้องการความยากความรู้เชิงรับความรู้เชิงสร้างความสามารถด้านคำปรากฏร่วมความสามารถทางภาษาอังกฤษคำเชื่อมอนุพากย์คำเชื่อมอนุพากย์ที่มาจากคำกริยาคำปรากฏร่วมคำละคำศัพท์คำหลายความหมายชาวต่างชาติชุมชนเด็กก่อนวัยเรียนทักษะการเรียนรู้ร่วมกันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการนิสิตนิสิต มก.ฉกส.บทเรียนบึงโขงหลงประเพณีแห่ปราสาทผึ้งปัญหาการออกเสียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมแปลภาษา กูเกิล ทรานสเลต เครื่องมือแปลภาษา การแปล ทัศนคติ การตรวจแก้หลังการแปล พฤติกรรมผลของการสอนผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยผู้สอนภาษาอังกฤษพจนานุกรมออนไลน์ เว็บไซต์พจนานุกรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาษาภาษาจีนภาษาที่หนึ่งภาษาไทยภาษาเป้าหมายภาษาระหว่างกลางภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ (Instruction)ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ Corpusมัธยมศึกาาตอนปลายระดับปริญญาตรีวากยสัมพันธ์วิธีการด้านคลังคำวิธีสอนภาษาแบบเน้นศัพท์เวียดนามสรรพนามสอนซ่อมเสริมสำนวนสำนวนภาษาอังกฤษสุญญรูปเสริมความเข้าใจหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรภาษาอังกฤษอคมพิวเตอร์อนุพากย์อรรถศาสตร์อาชีวศึกษา

Executives


Persons (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)