สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AchievementandroidattendanceAuthenticationBlended Learning InstructionBlended Learning InstructionalClassificationclusteringcollaborative filtering componentData MiningData Mining techniquedata mining techniquesData PreprocessingDecision Treedeep learninge-LearningFeature Selectionfont designForecastinggestural interactionHC2D barcodeHuman Computer InteractionHybrid Recommender SystemsIBM CognosInstance SelectionIntelligent robotsInternet of ThingsInternet ProgrammingIoTIPhoneKinect Sensork-meansKnowledge Discovery Knowledge graphKnowledge graphsKnowledge ManagementKnowledge Transferlarge number of usersLBPH AlgorithmLearning achievementLearning algorithmsLearning Management SystemLearning processlearning resultsLempel-Ziv-Welch algorithmlocal searchLong short-term memoryLZWmachinerymaintenanceMajorManagementManagement Information SystemmanufacturingManufacturing Information Systemmedical servicesMedium blogMicrosoft Kinect SDKmobilemobile cameraMobile phoneMobile ServiceMonitor SystemMotion detection.Motor healthMotorcycle accidentsMoving averageMultiple robotMultipurpose robotsmulti-robotMultirobotsMutation methodNa?ve Bayes.Nearest neighbors classificationnearest-neighbors classificationNFCOpenKinectOpenNIOTPPredictionPrediction ModelPrototype selectionQR CodeRecommender SystemsSlope OneSoftware engineering Time Series AnalysisVirtual DJการจัดการความรู้การจำแนกข้อมูลการพยากรณ์การเรียนแบบผสมผสานการวิเคราะห์อนุกรมเวลาต้นไม้ตัดสินใจเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบจำลองการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์เหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)

Avata

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

sfsciudt@src.ku.ac.th, โทร. 0-3835-2812 ext 2789

Avata

ดร. ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์

chatchai.kase@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3835-2812 ext 2783

Avata

นาย ทศพร สายยิ้ม, อาจารย์

sfscitss@src.ku.ac.th, โทร. 0-3835-2812 ext 2784


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 179 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 150 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)