ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Coastal resort Festivals Local government Management structures Nightlifechildren and youthDestination managementgeneration Zleisure participationการใช้เวลาว่างการตลาดธุรกิจบริการ-โรงแรม การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวและบริการการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวการโรงแรมและท่องเที่ยวการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมการสำรวจและการประเมินเส้นทาง ขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวความกังวลในการเดินทางความคาดหวังความเชื่อมั่นในข้อมูลความตั้งใจจะท่องเที่ยวความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวความตั้งใจในการเดินทางความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด หมายถึง ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด เพื่อมิให้มีการกระทำที่เป็นความผิดกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใจการสอดส่องดูแลและการแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีเมื่อพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัย ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อป้องกันยาเสพติดความสาเร็จด้านผลตอบแทนทางการเงินความสำเร็จทางการเงินความสุขในการทำงานความสุขในการทำงาน ธุรกิจโรงแรม พนักงานระดับปฏิบัติการความเหลื่อมล้ำค่าจ้างแรงงานคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณสมบัติจิตวิทยาบริการเจนเนอเรชั่นซีชาวไทยและต่างประเทศชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านไม้รูดเชิงเกษตรเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ดัชนีวัดความสาเร็จแบบดุลยภาพดัชนีวัดความสำเร็จแบบดุลยภาพทฤษฎีฐานรากท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรทักษะการทำงานที่พึงประสงค์ธุรกิจบริการ ธุรกิจประชุมนานาชาติ อุตสาหกรรมไมซ์ ห่วงโซ่คุณค่า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา นักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมนักบำบัดสปานักบำบัดสปา คุณสมบัติอันพึงประสงค์ ธุรกิจสปา บัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21ผลกระทบผ้าฝ้ายทอมือ หมายถึงเส้นใยทอผ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้การทอผ้ามาแต่สมัยโบราณพนักงานระดับปฏิบัติการพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว สื่อดิจิทัล ความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพฤติกรรมผู้บริโภคพื้นที่เชื่อมโยงเป้าหมายมัคคุเทศก์ริเวียร่าแรงงานนอกระบบ เศรษฐกิจนอกระบบ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมองค์การแบบเปิด ความสมดุลในงานและชีวิต ความสุขในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน เจเนอเรชั่นซีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสถานการณ์ความปกติใหม่สถานที่ที่เป็นมิตรกับมุสลิมสปาส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หมายถึง เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้การสื่อสาร (Communication Tools) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดขององค์กรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข่าว การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรงส่วนประสมทางการตลาด/ การอนุรักษ์ป่าขายเลน/ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์เส้นทางความก้าวหน้าเส้นทางเชื่อมโยงตราดแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อฮาลาลอาจารย์มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวายอิทธิพลทางการท่องเที่ยวอีอีซีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ ธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติฮาลาล

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)