สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

brand loyaltyBusiness performancecollaborationCompetitivenessCross Border TradeCultural intelligenceDecision MakingEmployeeengagementExportfinancial services industryHuman Resource ManagementinnovationIntegrated Marketing CommunicationJob PerformanceJob SatisfactionJob Stressknowledge managementLabor MarketLeisure Readingmarketing mixonline shopperorganisational cultureOrganizational Citizenship BehaviorOrganizational CommitmentPattayaPerceptionPerformance AppraisalPerformance ManagementRelationship marketing orientationsharing economySMESMSIWork EngagementWorkplaceกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักระยะสั้นกฎหมายธุรกิจกระบวนการโลจิสติกส์การกลับมาใช้บริการซ้ำการค้าชายแดนการจัดการคลังสินค้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการตลาดการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสการตัดสินใจใช้บริการการท่องเที่ยวการบริหารจัดการการบริหารผลการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจการประเมินโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้เช่าที่พักระยะสั้นคลองแสนแสบความตั้งใจคงอยู่ความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ โรงแรม รีสอร์ท นักท่องเที่ยว ความพึงพอใจในการทำงานความพึงพอใจในงานความรับผิดชอบต่อสังคมความสามารถทางนวัตกรรมคุณลักษณะของงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โควิด-19ชุมชนเช่าที่พักระยะสั้นดัชนีความเชื่อมั่นตลาดแรงงานตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังที่ทำงานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบแผนการบริโภคประสิทธิภาพปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเทียบกฎหมายผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมผู้ประกอบการพนักงานขับรถบรรทุกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีพฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกภาพลักษณ์ระดับความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แรงงานต่างด้าววัฒนธรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนประสมทางการตลาดสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสิ่งแวดล้อมสุราอุตสาหกรรมฮาลาล

Executives


Persons (สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 254 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 140 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 114 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)