สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Maritime Transport ความสุขในการทำงาน พนักงานขับรถขนส่งสินค้า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์AirlineAttitudesbarrierBehaviourBehaviourscommitmentcorruptionCoworker supportEconomicsEmployeeemployee behavioursHR practicesJob attitudeLogistics and Supply ChainMaritime EconomicsMaritime logistics Marketing FactorsModeratorNatural Gas Vehiclesorganisational cultureprosocial service behaviourpublic sectorShoppingstakeholdersSupportการจัดการการบินการจัดการงานบริการ การจัดการโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบริหารจัดการการวิเคราะห์ทางธุรกิจการส่งเสริมการขาย การชิงโชค และ การพนันความต้องการความพึงพอใจความสำเร็จธุรกิจการบินบริหารธุรกิจผู้ถือประโยชน์ร่วมผู้ประกอบการพฤติกรรมองค์กร ภาพลักษณ์ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบอีดีไอ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบรูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมวัฒนธรรมและพฤติกรรมสลากกินแบ่ง การพนัน การเสี่ยงโชค ส่วนประสมทางการตลาดบริการสหกรณ์อุตสาหกรรมเอกลักษณ์

Executives


Persons (สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)