สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Business performanceCollaborationCompetitivenessCross Border TradeCultural intelligenceEmployeeExportfinancial services industryHuman Resource ManagementinnovationJob PerformanceJob SatisfactionJob Stressknowledge managementLabor MarketLeisure readingOnline Shopperorganisational cultureOrganizational Citizenship BehaviorOrganizational CommitmentPattayaPerformance AppraisalPerformance Managementsharing economySMESMSIStructural equation modellingWork EngagementWorkplaceกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักระยะสั้นกฎหมายธุรกิจกระบวนการโลจิสติกส์กลยุทธ์กลยุทธ์การจัดการม กลยุทธ์ Blue Oceanกลยุทธ์ทางธุรกิจการกระจายตัวการกลับมาใช้บริการซ้ำการค้าชายแดนการค้าชายแดน ส่งออก นำเข้า สินค้า ประเทศเพื่อนบ้านการค้าปลีกการจัดการการขนส่งการจัดการการบินการจัดการคลังสินค้า การจัดการงานบริการ การจัดการงานบุคคลการจัดการโซ่อุปทานการจัดการตลาด ธุรกิจ โฆษณา IMCการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการตลาดการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสการท่องเที่ยวการบริหารจัดการการบริหารผลการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจการประเมินโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้เช่าที่พักระยะสั้นคลองแสนแสบความตั้งใจคงอยู่ความพึงพอใจความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ โรงแรม รีสอร์ท นักท่องเที่ยว ความพึงพอใจในการทำงานความพึงพอใจในงานความรับผิดชอบต่อสังคมความสามารถทางนวัตกรรมคุณลักษณะของงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชนเช่าที่พักระยะสั้นดัชนีความเชื่อมั่นตลาดแรงงานตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ทำงานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบแผนการบริโภคประสิทธิภาพเปรียบเทียบกฎหมายผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการพนักงานขับรถบรรทุกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีพฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกภาพลักษณ์ระดับความสามารถแรงงานต่างด้าวโลจิสติกส์วัฒนธรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสิ่งแวดล้อมสุราอุตสาหกรรม

Executives


Persons (สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 196 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 92 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 104 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)