สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Bacterial leaf blight resistanceBlast resistanceBus and TruckCattle feedscfd programcrop growthDeep placement fertilizerExpellersFast NeutronFe homeostasisfertilizer injectionGeometrygermination percentageInput shaping techniqueIron toxicityJatrophaJatrphaKASP markerMachine visionMan carry rice reaperMechanic vibrationminimum tillageNatural Gas Vehicles (NGV)OilOLAPplant cutting machineplanterRenewable energyresidue handlingriceRoot densityRoot distributionseed coatingseed coating machinesesameslot openerSubmergence tolerancesubsoilingSugarcaneSugarcane budTILLINGUndergraduate Studentsกาแฟการเคลือบเมล็ดพันธุ์การจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การรับเข้าศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน การเพาะเห็ดการศึกษาการสอบออนไลน์การสั่นสะเทือนเชิงกลกิจกรรมทางกายข้าว, เครื่องปลูก, ระบบควบคุมอข้าวพันธุ์กลายขี้เลื่อยไมราบยักษ์ความคิดเห็นความชื้นในดินความพึงพอใจเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเด็ดก้านพริกเครื่องตัดข้อตาอ้อยเครื่องตัดสับพืชเครื่องบีบเครื่องผ่าทุเรียนเครื่องอัดกล้วยแผ่น,กล้วยแผ่นเครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืชเครื่องอัดฟางข้าวหมักโครงสร้างคอนกรีตยั่งยืนงาจิตวิทยาถ่ายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเทคโนโลยีการศึกษาแท่งวัสดุปลูกน้ำมันน้ำมันงานิสิตใบมีดหมุนเหวี่ยงในแนวดิ่งปรับปรุงพันธุ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานทดแทนฟางข้าวหมักภาษาอังกฤษแมชชีนวิชันแมชชีนวิชั่นไม่ไถพรวน ไถดินดานรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กระบบควบคุมอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลระบบสมองกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรงเรือนปลูกพืชวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลสบู่ดำโสตทัศนูปกรณ์หลักสูตรการเรียนการสอนอาหารโคอุปกรณ์ตัด

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 คน, นักวิจัย 4 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 คน, วิศวกร 4 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 85 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)