สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

crop growthFast Neutronfertilizer injectiongermination percentageiron toxicityJatrophaminimum tillageplanterRenewable energyresidue handlingriceSesamesesame harvesterSesame OilSesame Oil Expellersslot openersmall tractorSqueezing machineStoveSubmergence tolerancesubsoilingSugarcaneSustainableTILLINGUniversityVelocity commandvertically rotating bladeWeb TechnologyWriting & Translationกากสบู่ดำก๊าซธรรมชาติกาแฟการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณการเคลือบเมล็ดพันธุ์การจัดการภาครัฐและเอกชน การตลาด การจัดการกีฬามวยไทยการเจริญของรากการตัดแต่งกิ่งการทำความเย็นแบบระเหยการปรับตัวการปลูกสบู่ดำการเป็นผู้ฝึกกีฬาการผลิตก๊าซเซื้อเพลิงการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรการผลิตไบโอดีเซลการผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกด้วยฟางข้าวหมักการศึกษาการสั่นสะเทือนเชิงกลการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบการให้คำปรึกษาการออกแบบ วางแผน ควบคุมการผลิตผลิตผลการเกษตร และการแปรรูป ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยการออกแบบเครื่องจักรกลกิจกรรมทางกายกิจการนักศึกษาเก็บเกี่ยวงาแก๊สชีวภาพข้าว, เครื่องปลูก, ระบบควบคุมอข้าวกลายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายขี้เลื่อยไมราบยักษ์ความแข็งแรงของวัสดุความชื้นในดินความหลากหลายทางพันธุกรรมคำสำคัญ: การถอดรหัสจีโนมเครือกล้วยเครื่องเกี่ยวข้าววางราย,เครื่องเกี่ยวข้าวสะพายหลังเครื่องขุดต้นไม้อัตโนมัติเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยวเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องตัดสับพืชเครื่องบีบงาจอบไฮดรอลิกจิตวิทยาเตาเตาชีวมว]ถังไซโลถังหมักถ่ายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเทคโนโลยีการผลิตพลังงานเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองเทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop modelแท่งวัสดุปลูกนันทนาการ น้ำกากส่าน้ำมันน้ำมันงาบริบทไทยแลนด์ 4.0ใบมีดหมุนเหวี่ยงในแนวดิ่งพลังงานทดแทนรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กระบบควบคุมอัตโนมัติสบู่ดำ

Executives

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นาย อนิรุธ สุขจิตต์

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 4 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2 คน, วิศวกร 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 63 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)