โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Agar diffusion microbioassayantibiotic sensitivityarthritisbovine leukosisBovine viral diarrhea virusBVDVCalcium sulfateCaprine Arthritis Encephalitis ViruscELISAdairydairy calfdairy cattledairy cowDermatology encephalitisEnrofloxacinepidemiology of infectious diseases in ruminantEscherichia colifat supplementfinancial profitGentamicingoatgoat milkherbal crude-extractsherd health and farm management in dairy and beef cattle, small ruminantintrauterine infectionKlebsiella spp.machine milkingmastitismastitis pathogenmilkmilk compositionPCRPMMAsmall farm holderStaphylococcus aureusStreptococcus dysgalactiaeSurgery การจัดการสุขภาพและโภชนาการโคนมระดับฝูงการปลดปล่อยยาคอนเดนส์แทนนินแคลเซียมซัลเฟตโคสาวแจ้งเตือนโรคเบื้องต้นถ่ายพยาธิผ่าตัดสัตว์เลี้ยง/สัตว์เลี้ยงพิเศษ และงานส่องกล้องตรวจพอลิเมทิลเมทาคริเลทแพะ-แกะเม็ดลูกปัดยาเจนต้ามัยซินยาเอนโรฟลอซาซินระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และทางเดินหายใจศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกสหกรณ์โคนมสัตว์เลี้ยงพิเศษและการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รังสีวินิจฉัย อายุรศาสตร์ระบบประสาท อินเตอร์เน็ตออฟติงส์

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (นายสัตวแพทย์ 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)