ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตสัตว์ปีก) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AdiCoxSOL PFbroilerdifferent breedsE.tenellaMulti-enzymesnutrient utilizationtropical conditionsไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เนื้อ ผงใบไผ่หมัก สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก ระบบภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลไก่เนื้อ สารทดแทนสารปฏิชีวนะ ระดับเร่งการเจริญเติบโตคุณภาพไข่เชื้อบิด การป้องกัน สารเสริมที่เปลี่ยนข้อมูลยาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟ้าในไก่เนื้อเชื้อบิด สารเสริมอาหารทดแทนในไก่เนื้อ การป้องกันนกกระทานกกระทาญี่ปุ่นบิดบิวทีเรท ไก่เนื้อ ประสิทธิภาพใบเตยหอมใบมันสำปะหลังปรับโภชนะผงไผ่หมักสมรรถภาพการผลิตสายพันธุ์ต่างๆสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งอาหารนกกระทาขุนอาหารสัตว์ปีกอาหารอัดเม็ดเอ็นไซม์ไฟเตส ไก่เนื้อ การใช้ประโยชน์ได้ สมรรถภาพการผลิต การสะสมแร่ธาตุในกระดูก

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตสัตว์ปีก) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นาง ภคอร อัครมธุรากุล

fagrpko@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281078-9


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)