สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

research proposal academic writingAnalysisAppraisalappraisal frameworkappraisal in EnglishAppraisal perspectiveappraisal theoryAuthorial positioningauthorial voiceClause complexContext of CultureContext of Situationcritical floodDiscussion essayEngagementengagement systemEnglish Camp ProjectEnglish essaysEnglish Grammar Foundation CourseEnglish News Story WritingEnglish presentationEnglish Skills PreparationEnglish Syllabus DevelopmentEnglish Written EssaysExposition EssayExpository essayFeaturesFirst Year Nursing StudentsGeneric structureGeneric Structure AnalysisGeneric Structure DevelopmentGenre analysisGraduate studentGrammatical ItemsideologyIntercultural DiscourseIntersemiotic relationLanguage evaluationlongitudinal genre based courseMedia discourseMiddle Way ApproachMultimodal discourse analysisonline English newspapersOral English Presentationpostgraduate studentSatisfactionScientific learning – teaching contextSecond Language AcquisitionSecond Language Learning and TeachingSelected Topics in EnglishSydney Genre Based PerspectiveSydney genre based schoolSydney Genre -Based SchoolSystemic Functional LinguisticsThai EFL Students' PerceptionsThai EFL students Undergraduate StudentsWorld EnglishesWriting English News Storiesการเขียนเรียงความภาษาอังกฤแบบโต้แย้งทางเดียวการตระหนักรู้ทางไวยากรณ์การถอดบทเรียนการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษการประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis)การสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษการสื่อสารโครงการชุดความรู้การป้องกันจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยอาศัยสถานการณ์ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่นิสิตชั้นปีที่ 1บริบทแห่งวัฒนธรรมบริบทแห่งสถานการณ์ Situational Based English Language Learning Theoryภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics)ภาษาอังกฤษวิชาการพระพุทธศาสนาไวยากรณ์อรรถลักษณ์อรรถลักษณ์วิธี การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)