โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Agro-EcotourismAgro-tourismdecisiondevelopingEfficiencyhotel businessimageInterpersonal CooperationInterpersonal TrustJob Satisfactionmarketing strategyneedNew Normalonline mediasuccessThai TouristsTourismWorld Englishesกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการแปลการพัฒนาหลักสูตรการรับรู้การโรงแรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะล้านเกาะหมากความคาดหวังความพึงพอใจในงานความร่วมมือระหว่างบุคคลความไว้วางใจระหว่างบุคคล Job Performanceคุณภาพบริการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โควิด 19ชุมชนเดิมบางนางบวชท่องเที่ยวทะเลบัวแดงธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยปัจจัยผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้สูงอายุแผนยุทธศาสตร์พนักงานบริการส่วนหน้าพฤติกรรมการเลือกใช้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษวัดโพธิสมภรณ์วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยววิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมไวรัสโควิด 19ศักยภาพศักยภาพReceived 8 July2021Revised 9July2021Accepted 15 September 2021 ศักยภาพการท่องเที่ยวศักยภาพชุมชนปลักไม้ลายReceivedศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศักยภำพพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีสนามบินสลีพบ็อกซ์ส่วนประสมทางการตลาดส่วนประสมทางการตลาด โฮมสเตย์ จังหวัดน่านสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสายการบินสายการบินเซาท์เวสต์ สายการบินต้นทุนต่ำสายการบินในประเทศสายการบินภายในประเทศสายการบินภูฏานสำรวจทัศนคติสื่อสังคมออนไลน์เส้นทางดอกไม้ใบหญ้าเส้นทางท่องเที่ยวริมน้ำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหลักการเรียนรู้ด้วยตัวเองแหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารและการทำอาหารอิทธิพลภายนอกอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการอุปสรรคเอกลักษณ์วิถีท้องถิ่นโอทอปโอทอปนวัตวิถี

Executives


Persons (โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)