สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

achievement testsApplied LinguisticsAttitudeattracting touristB.A. degree program in EnglishBehaviours of studentsCommunicative English for Careerscommunity’s supportCorpusCorpus linguisticsDiscourseEdmodoEducational TV ProgramEFLEFL learnersE-learningEnglishEnglish competenceEnglish newspapersEnglish ReadingESPEvaluative stancefactorsGenre analysisgreen hotelgreen initiativegreen leafintegrating approach in teaching L2 writinginteractionIntroductionJapanese learnersknowledge managementLanguage learning strategieslearning strategiesLinguisticsMethodsmotivationObjectivenessReading strategiesResearch articlesSecond Language WritingThaiThai learnersundergraduatevocabularyvocabulary instructionการจัดการความรู้การตลาดการประเมินหลักสูตรการแปลการศึกษาการสอนภาษาจีนความเป็นไทยความเป็นอื่นความพึงพอใจความสามารถในการปรับตัวในการทำงานความหมายจ้างที่ปรึกษาชุมชนออนไลน์ทัศนคตินโยบายนโยบายการศึกษานโยบายรัฐบาลนโยบายสาธารณะนวนิยายเชิงปรัชญานวัตกรรมบทบาทสมมุติบริหารธุรกิจบุคลิกภาพประชาคมอาเซียนประสิทธิผลของการทำงานที่บ้านผลิตภัณฑ์ชุมชนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาษาจีนภาษาไทยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษมายาคติมูลค่ากิจการลักษณะนิสัย 7 ประการวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์การวาทกรรมวิสาหกิจชุมชนศาสนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐศาสตร์สมรรถนะบุคลากรสังคมไทยสามัญทัศน์สิทธิมนุษยชนสุนัขหน่วยงานภาครัฐองค์ประกอบการประเมินอัตราการจ่ายเงินปันผลอัตราส่วนทางการเงินอัตลักษณ์อาเซียนอุตสาหกรรมไมซ์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 109 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 255 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 142 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 113 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 49 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)