สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Bangkokclimate changeCompact developmentcooling degree daycreative industriesCultural Landscapeenergy efficiencyEnvironmental managementgreen infrastructureHealth and well-beinghealth outcomesHousehold Energy Consumptionhousing tenureinequality of accesslandscapeLandscape DesignLife satisfactionphysical activitypublic healthPublic parkQuality of lifeSpatial planningSustainable developmentsustainable urban developmenttemperatureUrban ClimateUrban DesignUrban Developmenturban foresturban formurban healthUrban Heat Islandurban landscapeurban landscape designurban managementurban planningurbanizationVertical green spaceกระด้งกระบวนการพิธีกรรมก่อนระบบกษัตริย์กะเหรี่ยงการตีความการท่องเที่ยวการบิณฑบาตทางน้ำการปลูกต้นไม้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอย่างยั่งยืนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายสวนสาธารณะขวัญคลองความผูกพันกับสถานที่ความหมายสำคัญจักรวาลวิทยาชุมชนดาบตำรวจวิชัยต้นไม้แห่งความรู้ต้นไม้แห่งชีวิตตาแหลวไตทางเดินเท้าที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงที่ว่างไทดำไท-ลาวนกนางแอ่นกินรังนนทบุรีนาวาภิกขาจารณ์นิเวศวิทยาภูมิทัศน์บารมีเบลาะข่อ คณะผู้อาวุโสเบลาะโข่ ผู้นำพิธีกรรมเบลาะโรงเรือนพิธีกรรมส่วนรวมป่าชายเลนผู้อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมพื้นถิ่นพื้นที่เปิดโล่งภูมิทัศน์ภูมิทัศน์ชุมชนภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแม่เตาไฟลัทธิผู้ก่อตั้งวัดวัดราษฎร์สกอร์สภาพแวดล้อมสวนสาธารณะสังคมบุพพกาลสัมพัทธภาพสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสุขภาวะเส้นทางชมทิวทัศน์อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษเอกลักษณ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Executives


Persons (สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 144 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 61 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 83 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 86 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 54 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)