สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

accessibilityactive built environmentAdaptationAgricultural landAgricultural LandscapeAgricultureBangkokBuilt Environmentclimate changeclimate change adaptationCompact developmentcooling degree daycreative industriesCultural landscapeenergy consumptionenergy efficiencyEnvironmental managementgreen infrastructureHealth and Well-Beinghealth outcomesHeat stressHousehold Energy Consumptionhousing tenureinequality of accessKarenland rentallandscapeLandscape DesignLIDLife satisfactionlocation preferenceslogistic regressionmonitoring and evaluationperi-urban agriculturephysical activitypublic healthpublic parkQuality of lifeResidential energy usesense of placeSOPARCSpatial planningstrategiesSustainabilitySustainable developmentsustainable urban developmenttemperatureUrban ClimateUrban DesignUrban DevelopmentUrban forestUrban formurban healthUrban Heat Islandurban landscapeurban landscape designurban managementurban planningurbanizationVertical green spaceกระด้งกระบวนการพิธีกรรมก่อนระบบกษัตริย์กะเหรี่ยงการตีความการท่องเที่ยวการบริการเชิงนิเวศการบิณฑบาตทางน้ำการปลูกต้นไม้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอย่างยั่งยืนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกิจกรรมทางกายขวัญคลองความผูกพันกับสถานที่ความพึงพอใจความหมายสำคัญจอมบึงจักรวาลวิทยาชุมชนดาบตำรวจวิชัยทางเดินเท้านิเวศวิทยาภูมิทัศน์พื้นที่เปิดโล่งภูมิทัศน์เกษตรกรรมภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแม่เตาไฟวัดสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะสังคมบุพพกาลสัมพัทธภาพสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสุขภาวะเส้นทางชมทิวทัศน์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Executives


Persons (สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 165 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 76 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 89 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 97 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 63 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 32 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)