สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adaptationcar parking fee collectiondecentralizationDisasterEastern ThailandEconomic DevelopmentField Trip Learning Promotion ActivitiesframingHand-Woven Mud Meelocal democracylocal self governmentPak Kret MunicipalityPak Kret Municipality Pak Kret munucipalityParentprotest movementProtest MovementsRegional Planningsatisfactionsocial administrationSocial Network Analysisweaving wisdomกลุ่มผ้าทอมัดหมี่กลุ่มแม่บ่้านเกษตรกรดงยางพิบูลย์การกระจายอำนาจการควบคุมยาสูบในชุมชนการจัดการขยะชุมชนการจัดการความขัดแย้งการจัดการความรู้การจัดการวัฒนธรรมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดบริการสาธารณะการจัดสรรทรัพยากรการแจ้งย้ายที่อยู่การบริหารงานการบริหารงานด้านวัฒนธรรมการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมการบริหารและพัฒนาสังคมการบริหารองค์กรและหน่วยงานราชการการปกครองท้องถิ่นการประท้วงการประเมินผลการผลิตผ้ามัดหมี่การฝึกอบรมการฝึกอาชีพการพัฒนาสังคมการพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการยกระดับการผลิตการวิเคราะห์เครือข่ายการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิจัยสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านอาหารท้องถิ่นการส่งเสริมศักยภาพการสร้างความสุขในองค์กรการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโรงไฟฟ้าความคิดเห็นความต้องการความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความโปร่งใสความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ปกครองความมั่นคงทางสังคมความยุติธรรมในการพัฒนาความยุติธรรมในการพัฒนา การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลความร่วมมือความสุขความสุข สุนทรียสาธกความสุข ชาวนาความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยคุณภาพชีวิตเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลเทศบาลนครปากเกร็ดธรรมนูญชุมชนนโยบายสาธารณะนวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมสังคมแบบจำลองผ้าทอมัดหมี่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคมสังคมวิทยาสาขาพัฒนาสังคมสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุหวย ผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาหารท้องถิ่นอาหารท้องถิ่น เมืองคนช่างกิน

Executives


Persons (สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 117 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)