สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

application of Para rubber researchcentromerechromosomal rearrangementsCO2 hydrogenationdiversityevolutionFischer-Tropsch iron catalystFischer-Tropsch synthesisfood securitygene poolgenetic diversitygenomegenomics/bioinformaticshabitathabitat suitabilityIn-situ XANES reductionIron catalystmacaqueManganese promoterNational rubber research strategynext-generation sequencingNitrogen-doped carbon nanotubesPara rubberPara rubber industryPara rubber networkingpolicy developmentPotassium promoterprimateProduct distributions of CO2 hydrogenationred junglefowlreintroductionrepeat elementsrubbersatellite DNAsex determinationTissue cultureกวางผาการจัดการสัตว์ป่าการใช้งานวิจัยยางพาราไปใช้ประโยชน์การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียดการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติการพัฒนาเครือข่ายยางพาราการพัฒนานโยบายการอนุรักษ์ไก่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ความหลากหลายทางพันธุกรรมเคมีโคออร์ดิเนชัน (Coordination Chemistry)เครื่องหมายดีเอ็นเอโครงสร้างประชากรจีโนมสัตว์ช้างชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศชีวอนินทรีย์เคมี (Bioinorganic chemistry)เชื้อดื้อยาเชื้อที่ก่อให้เกิดสิวตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหอินทรีย์ (Organometallic Catalyst)ถิ่นที่อยู่ทดสอบยาต้านแบคทีเรีย (Antibiotic drug screening)ที่อยู่อาศัยปลากัดป่าภาคตะวันออกพํฒนาเว็บไซต์พันธุศาสตร์พันธุศาสตร์โมเลกุลพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ฟิสิกส์ยางพารายุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติสมบัติแม่เหล็กสมุนไพรไทยสังคมวิทยาประยุกต์สารยับยั้งแบคทีเรียสื่อบันทึกข้อมูลแม่เหล็กออกแบบระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมยางพารา

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)