สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

adjuvantAir sac catfishCC chemokineDNA barcodeFishHeteropneustes fossilisimmune responseimmune-related geneMangroveMarine fishesMolecular phylogeny Biogeography Heteropneustes fossilis Air sac catfish River captureNile tilapiaPhuketPhylogeographyRanongStreptococcus agalactiaeTaxonomytranscriptomevaccineการควบคุมเพศความหลากชนิดความหลากชนิด (Species diversity)ความหลากหลายชนิดความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่งชายฝั่งทะเลต้นทุนต่ำทรัพยากรชีวภาพทรานสคริปโตมแท่งรหัสดีเอนเอปลาปลา (Fishes)ปลาน้ำจืด (Freshwater Fishes)ปลานิลป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove)ผลิตภัณฑ์ประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระนองระนอง ( Ranong province )ลุ่มน้ำคลองกำพวนสัตว์น้ำสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่สาหร่ายเกลียวทองสิ่งแวดล้อมสูตรอาหารอนุกรมวิธาน ( Taxonomy )อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA อาหารไมโครเอนแคปซูเลชั่น

Executives


Persons (สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง บางเขน)

Avata

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

sahat.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 0918480032

Avata

นาย ณัฐพงษ์ ปานขาว

nattaphong.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-942-8364


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการประมง 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 12 เรื่อง (Unknown 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)