สำนักงานเลขานุการ คณะประมง บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

, การเลี้ยง (culture ) , บ่อดิน ( Earthe, อัตราการให้อาหาร ( Feeding Rates), ควAdoption of workforceBanana ShrimpBudget AnalysisClose systemCoastal ResourcesCultureEdPExLand usePlanning and ManagementProject AnalysisWatershedการจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการประกันคุณภาพการศึกษาการปันส่วนต้นทุนการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีการพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรงการยอมรับการยอมรับของบุคลากรการลงทุนเลี้ยงปลานิลการเลี้ยงระบบปิดการวางแผนการจัดการการวิเคราะห์งบประมาณการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์เศรษฐกิจการศึกษาการสำรวจการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)กุ้งก้ามกราม ,การเพาะพันธ์ ,การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม , Giant Fresh Water Prawกุ้งแชบ๊วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศคณะประมงคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คลองกำพวนความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานวิจัยจังหวัดระนองจีเอพีชายฝั่งอันดามันฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตบัณฑิตต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรไม้ชายฝั่งทัศนคติน้ำน้ำคลองกำพวนในพื้นที่ลุ่มน้ำบทบาทบูรณาการปลานิลแปลงเพศ(Sex-reversed Nile Tilapiป่าชายเลน (Mangrove Forest)ผู้สูงอายุพื้นที่ลุ่มน้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถ่ิ่นมวลชีวภาพ (Biomass)มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีและเหมาะสมลุ่มน้ำลุ่มน้ำคลองกำพวนลูกปลานิลแปลงเพศวิเคราะห์งบประมาณศาสนิกชนเศรษฐกิจพอเพียงสถานีวิจัยประมงกำแพงแสนสัตว์น้ำเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะประมง บางเขน)

Avata

นาย ประคุณ ศาลิกร

prakoon.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8894

Avata

นางสาว จำนงค์ รักช้าง

jumnong.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428894


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)