สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AttitudeBana grassbeefbiogas effluentBrahman fed pineapple beefChinese SausageConsumerCracklingsCulling Sow Meatfermented soybean mealKamphaengsean beefKey Words : NhamKey Words : sour-sausageKeywords: beef skinKeywords: Lac dyeLac dye LiquidMeatMeat ProductsMumN fertilizationNhamPapaya LiquidPig breedPineapple Juicepork ballPork ball qualitypork qualityquaiityqualitySensory evaluationSodium nitrite mixtureSodium-nitrite mixtureSweet PorkThai native beefThai traditional fermented sausageweaning pig กลิ่นรสกากถั่วเหลืองหมักการทดสอบทางประสาทสัมผัสการปนเปื้อนทางชีววิทยาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯการผลิตสุกรกุนเชียงกุนเชียง, ไข่ขาวของไข่เค็มข้าวโพดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่คุณภาพเนื้อสุกรคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสงานวิจัยด้านสัตว์ศาสตร์เชื้อจุลินทรีย์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์น้ำครั่งนำสับปะรด (Pineappte Liquid)เนื้อโคเนื้อสุกรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรโปรไบโอติกผงครั่งผลพลอยได้ผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านพันธุ์สุกรยางมะละกอ(Papaya Latex)ใยอาหารลูกชิ้นวัตถุเจือปนอาหารส่วนผสมสีน้ำครั่ง,ส่วนผสมโซเดียมไนไตรสุกรสุกรหย่านมเส้นใยพืชไส้กรอกหม้ำหมูสวรรค์(Spicy Pork)แหนม

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)