แน้วโน้มรางวัลของดารารัตน์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2020 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางพัชรี อำรุง,inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inนางสาวดลฤดี โตเย็น,inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์,"ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ รางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดีเด่น, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Oct 9 2020
2021 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inนางสาวดลฤดี โตเย็น,inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์,inดร.นุษรา สินบัวทอง,"Silica on Leaf Surface of Supanburi 50 Cultivar Sugarcane of Thailand", Online Photo Contest SEM Popular Vote ชื่อภาพ Madeleine, ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope), Microscopy Society of Thailand, Mar 26 2021