Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  แน้วโน้มรางวัลของดำรงวุฒิ

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 1
  2018 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์,inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นแบบไฮบริดที่บรรยากาศปกติ เพื่อการกำจัดเชื้อราและยกระดับคุณภาพ เพิ่มการงอกของเมล็ดและพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 ระดับดีมาก, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 2 2018

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 7
  2016 inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exเพ็ชรลดา แจ้งสี,"การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการนับเมล็ดงอกรากแรกเกิดครั้งเดียว", Best Paper Award 2015, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jun 24 2016
  2016 inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ex คมจักร บริรักษ์,"การคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงในสภาพความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน", ยอดนิยม ระดับชมเชย ประเภทภาคโปสเตอร์, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jun 24 2016
  2017 inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ ,"การพัฒนาวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเทคนิคการตรวจวัดเอทานอลที่รวดเร็วในข้าวโพด", รางวัลการนำเสนอ ระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jun 2 2017
  2018 inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exชาลิสา แจ้งสกุล,"การผลิตเอทานอลและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของไมโทคอนเดรียของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกเร่งอายุ", รางวัลยอดนิยม ระดับดี ประเภทบรรยาย, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jun 19 2018
  2019 inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exชาลิสา แจ้งสกุล,"การผลิตเอทานอลและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของไมโทคอนเดรียของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกเร่งอายุ", Best Paper Award 2018 จากผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jun 21 2019
  2019 inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exปาริฉัตร เจริญ,exธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ ,"การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการตรวจวัดเอทานอลอย่างรวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิค", รางวัลยอดนิยม ระดับดี ประเภทบรรยาย, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jun 21 2019
  2019 inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การยกระดับความงอกของมันสำปะหลังด้วยการอบแห้งเมล็ดพันธุ์", รางวัลยอดนิยม ระดับดี ประเภทโปสเตอร์, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jul 21 2019