แน้วโน้มรางวัลของนิธิพัฒน์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2018 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์,inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นแบบไฮบริดที่บรรยากาศปกติ เพื่อการกำจัดเชื้อราและยกระดับคุณภาพ เพิ่มการงอกของเมล็ดและพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 ระดับดีมาก, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 2 2018