Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ.(โรคพืชวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของจุฑาทิพย์

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2017 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์,exนายณภัทร ทองมั่ง,exนางสาวนันทนา จิตรแก้ว,"การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน, Dec 7 2017