แน้วโน้มรางวัลของกุลธิดา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2013 inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555", รางวัลประเภทบุคคล นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Sep 5 2013