แน้วโน้มรางวัลของสุพัชรินทร์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเอง ในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน ", คุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2009