แน้วโน้มรางวัลของอรทัย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2013 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 15 2013
2014 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014
2016 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์,"ผู้ได้รับรางวัลชมเชย สาขาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมแข่งขันในงาน Startup Thailand Hackathon 2018", , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Aug 1 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์,exเบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์,exณิชา ซาโต้,exกรกมล มีสมบัติ,exภัทรศยา ทองใหญ่,"วัสดุดามกระดูกเคลือบด้วยไฮดรอกซีแอปาไทต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของกระดูก", ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเหรียญทองแดง, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Aug 12 2018
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์,exเบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์,exกรกมล มีสมบัติ,exณิชา ซาโต้,exปานรวีชัย ตั้งเกมจิตต์ ,"อิฐมวลเบาเพื่อความยั่งยืนทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม", ผลงานนวัตกรรมายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเหรียญเงิน, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Aug 12 2018

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2012 exTunchanoke Khongnakhon,inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์,"Solution Combustion Synthesis of BaTiO3 and Ba1–XAXTiO3 (A = Al, Mg, where x=0.1) Powders with Low Dielectric Loss", Best Young Researcher Presentation Award , , Asian Ferroelectric Association มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาคมฟิสิกส์ไทย, Dec 13 2012
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์,exณิชา ซาโต้,"Effects of Synthesis Techniques on Chemical Composition, Microstructure and Dielectric Properties of Mgdoped Calcium Titanate", Best Oral Presentation Award, , 2018 6th International Conference on Nano and Materials Science, Jan 15 2018